Oleg Antonov & designer Yakov Grigoryevich Orlov

Bookmark and Share
 
Oleg Antonov & designer Yakov Grigoryevich Orlov
posted by Maverick
Tue, Jan 24 2012


Downloads: 233
File size: 3.2MB
Views: 464

Oleg Antonov & designer Yakov Grigoryevich Orlov developed the An-72

Photograph taken; 1981